Wijzigingen in het Nederlands arbeidsrecht per 1 juli 2015

Wijzigingen in het Nederlands arbeidsrecht per  1 juli 2015

“Transitievergoeding”
In 2015 wordt het Nederlandse arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Eén van de wijzigingen is dat vanaf 1 juli 2015 meer werknemers recht krijgen op een vergoeding als zij worden ontslagen. De zogeheten ‘transitievergoeding’ wordt ingevoerd.

Vanaf 1 juli 2015 geldt de hoofdregel dat iedere werknemer die tenminste 2 jaar in dienst is en ontslagen wordt recht heeft op een ontslagvergoeding die ‘transitievergoeding’ wordt genoemd. Een transitievergoeding is vanaf 1 juli 2015 ook verschuldigd indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die ten minste 2 jaar heeft geduurd, niet wordt verlengd. Hetzelfde geldt voor werknemers die werkzaam zijn via een uitzendbureau – en dat geldt voor veel Poolse arbeidsmigranten. Ook zij hebben vanaf 1 juli 2015 recht op een ontslagvergoeding indien zij 2 jaar of langer in dienst zijn.

Ook nieuw is dat werknemers die na 2 jaar ziekte worden ontslagen recht krijgen op de transitievergoeding.

Wanneer is er recht op een transitievergoeding?

In de volgende gevallen is een transitievergoeding verschuldigd bij arbeidsovereenkomsten die minimaal 2 jaar hebben geduurd:

 •De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werkgever opgezegd of ontbonden.

 •De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is na afloop van de bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet verlengd.

 •De arbeidsovereenkomst is op initiatief van werknemer opgezegd, ontbonden of niet verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Een transitievergoeding is niet verschuldigd als:

 •De werknemer nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt.

 •Het ontslag verband houdt met het bereiken van de AOW- of pensioen gerechtigde leeftijd.

 •Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

 •Werkgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van leeftijd, loon en het aantal jaren dat werknemer bij werkgever heeft gewerkt. De transitievergoeding wordt als volgt berekend:

1.Voor de eerste tien dienstjaren is er recht op 1/3 maandsalaris voor elk jaar dat werknemer in dienst is.

2. Vanaf het tiende dienstjaar is de vergoeding 1/2 maand salaris per dienstjaar.

Maximale hoogte van de transitievergoeding

De wetgever heeft een maximum gesteld aan de hoogte van de transitievergoeding. De maximale transitievergoeding bedraagt € 75.000 bruto. Indien het jaarsalaris hoger is dan € 75.000 bruto, dan is de maximale transitievergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

facebook