Het Pools - Nederlands huwelijk

Het aantal huwelijken van personen met verschillende nationaliteiten blijft alsmaar groeien. De open grenzen, de globalisering en het vaker nemen van een moedig besluit om in het buitenland te gaan werken en/of wonen, dragen hier ongetwijfeld aan bij.

Een actuele vraag is daarom, welke formaliteiten er dienen te worden vervuld indien een huwelijk wordt aangegaan tussen iemand van Poolse afkomst en een buitenlander?

Het huwelijk van een persoon met de Poolse nationaliteit in het buitenland

Met betrekking tot de huidige regelgeving is het toegestaan dat iemand met de Poolse nationaliteit trouwt met een buitenlander in zijn eigen land. Echter dient deze persoon voor het aangaan van het huwelijk een verklaring van de wettelijke bevoegdheid te ontvangen van de Burgerlijke Stand voor de desbetreffende woonplaats in Polen. Dit natuurlijk voor het aangaan van een huwelijk in het buitenland. Vervolgens vindt de bruiloft plaats bij de Burgerlijke Stand of bij het Poolse consulaat. Voor een geldig huwelijk, krachtens artikel 83 van de Wet inzake de Aktes van de Burgerlijke Stand, is het indienen van onderstaande documenten door de persoon met de Poolse nationaliteit noodzakelijk:

1.     identiteitskaart;

2.     verklaringen - de bevoegdheid om te trouwen wordt beoordeeld op basis van de Poolse wet, de partner kan een schriftelijke verklaring ontvangen, waarin staat dat hij/zij in overeenstemming met de Poolse wet bevoegd is een huwelijk aan te gaan. De verklaring is geldig gedurende 6 maanden vanaf de datum van opmaak;

3.     garantstelling;

4.     een document die de burgerlijke staat van de toekomstige echtgenoot bevestigd.

Hierbij dient te worden benadrukt, dat personen die niet in het bezit zijn van de Aktes van de Burgerlijke Stand, een buitenlands document inzake de burgerlijke staat dienen over te leggen of een ander document, dat uitgegeven is in het land waarin de registratie van de geboorte heeft plaatsgevonden. Indien de desbetreffende persoon eerder was gehuwd, dient hij een document in te dienen waaruit blijkt dat hij gehuwd was, evenals de ontbinding daarvan of een document die het niet-bestaan van het huwelijk bevestigd.

Na het aangaan van het huwelijk moet men er rekening mee te houden dat dit tevens dient te worden geregistreerd in Polen, met tussenkomst van het consulaat of bij de daarvoor bevoegde Burgerlijke Stand.

BELANGRIJK! Men dient er rekening mee te houden dat de wet in sommige landen (waaronder in Polen) vereist, dat burgers die van plan zijn in het buitenland te trouwen, daarvoor een speciale toestemming moeten ontvangen.

Nederlandse wetgeving

Rekening houdend met de Nederlandse wetgeving dient te worden opgemerkt, dat het recht om een huwelijk aan te gaan in Nederland betrekking heeft op Nederlanders die met een Nederlander willen trouwen of met een persoon die niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, evenals op personen die beide niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. In Nederland hebben personen met homoseksuele geaardheid tevens het recht om te trouwen. Indien twee personen die graag willen trouwen niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit is het van belang dat tenminste een van de personen staat ingeschreven in het personenregister, ook wel de Gemeentelijke Basisadministratie - GBA (tegenwoordig BRP genoemd).

Handelingen die dienen te worden uitgevoerd met betrekking tot de ambtenaren in Nederland

Om een huwelijk aan te gaan dient men in eerste instantie een huwelijksaangifte in te dienenbij de dichtstbijzijnde gemeente waarin de desbetreffende persoon woonachtig is. Deze verklaring wordt ook wel ondertrouw genoemd. Een burgerlijk huwelijk, wordt net als in Polen, gesloten bij de Burgerlijke Stand. Pas hierna is het mogelijk om het huwelijk in een kerk te sluiten.

De kerk zal de overweging maken en de beslissing nemen over het zegenen van het huwelijk.

Indien de partners in verschillende gemeentes woonachtig zijn hebben zij de keus zelfstandig te kiezen waar zij de desbetreffende huwelijksaangifte in willen dienen. De huwelijksaangifte dient uiterlijk 14 dagen voor het aangaan van het huwelijk te worden ingediend, maar niet eerder dan een jaar vóór de geplande huwelijksdatum. Hierin dienen tevens de getuigen te worden vermeld (minimaal 2 en maximaal 4 volwassen personen).

Kosten

De gemeentes hanteren verschillende tarieven. Het is handig om te weten, dat het sluiten van een huwelijk op maandag kosteloos

is en op andere dagen bedragen de kosten € 150,- voor een korte plechtigheid en € 550,- voor een langer ceremonieel.

Extra kosten worden gerekend voor een huwelijk in het weekend en voor een door de echtgenoten specifiek gekozen plek.

De echtgenoten ontvangen tevens een trouwboekje die ook dient te worden betaald.

Afhankelijk van de afspraken tussen de partners, kan het huwelijk worden gesloten in gemeenschap van goederen of op basis van huwelijkse voorwaarden. De eerstgenoemde heeft betrekking op een gelijk recht op eigendom van de echtgenoten en de tweede is afhankelijk van een notariële akte. Het is noemenswaardig, dat de huwelijksgeloften in zowel de Poolse taal kunnen worden voorgelezen en vervolgens vertaald worden, evenals in de taal van de echtgenoot. Daarnaast is het van belang dat de persoon met een andere nationaliteit de Nederlandse taal voldoende begrijpt. In een tegenovergesteld geval is de aanwezigheid van een tolk tijdens de huwelijksceremonie noodzakelijk.

De Europese Unie staat niet alleen voor open grenzen, maar vooral voor de codificatie van de wetten en procedures.

Huwelijken behoren tot deze categorie en zijn door de invoering van gelijke vereisten in de EU staten, aanzienlijk vereenvoudigd.


 

facebook